Het EQF

Door koppeling van het NLQF aan het Europees kwalificatiekader (EQF) is het mogelijk om de diverse niveaus van kwalificaties van verschillende landen met elkaar te vergelijken. Een secretaresse uit Nederland kan zo in Spanje laten zien op welk NLQF en EQF niveau hij of zij functioneert en gekwalificeerd is.

Transparantie en internationale mobiliteit
Het EQF levert door deze vergelijkingsmogelijkheid een bijdrage aan de transparantie van de verschillende onderwijssystemen in de EU. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de internationale mobiliteit van werknemers en studenten.

Leven lang leren
Het gaat ook om de permanente ontwikkeling van mensen en organisaties: een leven lang leren.

32 landen
Op dit moment werken 32 landen aan de invoering van het EQF door koppeling van hun nationale kwalificatiekader aan het EQF.

Het NLQF

Het Nederlands kwalificatiekader (NLQF) is een manier om opleidingsniveaus met elkaar te vergelijken, essentieel voor gerichte werving en scholing van werknemers.

Wat is het doel?
Het Nederlands Kwalificatiekader (NLQF) maakt het mogelijk niveaus van opleidingen van zowel publieke als private opleidingen te vergelijken. Zo kan bijvoorbeeld het niveau van de opleiding voor secretaresse van een erkende mbo-opleiding door middel van het NLQF niveau vergeleken worden met een secretaresse die haar opleiding bij een private aanbieder heeft gevolgd. Door koppeling van NLQF aan het Europees Kwalificatiekader (EQF) kunnen Nederlandse opleidingen ook worden vergeleken met opleidingen in een 30-tal andere Europese landen. Een secretaresse uit Nederland kan zo in Spanje laten zien op welk NLQF en EQF niveau zij/hij is gekwalificeerd. Kortom: opleidingen en individuele kwalificaties kunnen eenvoudig vergeleken worden.

Wat levert het op?
Het NLQF slaat een brug tussen onderwijs- en arbeidsmarkt door kwalificaties inzichtelijk en vergelijkbaar te maken. Het helpt bovendien om de kwaliteit van de opleidingen te verbeteren.

Voor wie is het?
Voor werkgevers: het NLQF helpt werkgevers direct zicht te geven in het individuele opleidingsniveau van (potentiële) werknemers. Hierdoor wordt het eenvoudiger nieuw personeel te selecteren. De keuze uit (vervolg)opleidingen wordt eenvoudiger waardoor meer op maat en niveau opgeleid wordt. Het helpt ook een keuze te maken uit vele opleidingsaanbieders. Voor werknemers: het vergroot kansen op de (Europese) arbeidsmarkt door de  vergelijking van opleidingen. Het geeft zicht op eigen kwalificaties en maakt een juiste keuze voor een vervolgopleiding gemakkelijker en helpt bij loopbaanontwikkeling. Voor private opleiders en bedrijfsscholen: het toekennen van een NLQF-niveau  biedt kansen in de opleidingsmarkt en maakt transparant waar opleidingen te plaatsen zijn. Het biedt een meerwaarde in communicatie en PR.

Wat betekenen de NLQF niveaus?
Het NLQF bestaat uit acht niveaus en één instroomniveau. De niveaus worden vastgesteld aan de hand van beschrijvingen van wat iemand weet en kan na voltooiing van het leerproces, waar dan ook doorlopen. Deze beschrijvingen van de niveaus van kennis, competenties en vaardigheden noemen we leerresultaten. Zo is havo bijvoorbeeld ingedeeld op NLQF niveau 4 en masteropleidingen op NLQF niveau 7.

Inschaling van opleidingen uit de private sector
In Nederland zijn alle opleidingen van de publieke sector ingeschaald in een NLQF niveau. Opleidingen in de private sector hebben de mogelijkheid om zich ook in te laten schalen. Aanbieders van opleidingen uit de private sector kunnen vanaf 2012 hun opleidingen laten inschalen in een bepaald NLQF niveau. Deze inschaling gebeurt door het Nationaal Coördinatie Punt NLQF.

Wat is het economisch en maatschappelijk doel op langere termijn?
Het EQF en NLQF zijn tot stand gekomen om de sociaaleconomische ontwikkeling van Europa en Nederland te stimuleren. De combinatie van een ouder wordende beroepsbevolking en veranderende behoeften op het gebied van opleiding en training vragen meer dan ooit om hogere kwalificaties en om versterking in de relatie tussen onderwijs, opleiding en arbeidsmarkt. Voor een (kennis)economie die internationaal echt meetelt, is voortdurende ontwikkeling van de krimpende beroepsbevolking nodig. Dit leidt tot duurzame inzetbaarheid en mobiliteit van werknemers. Het NLQF levert een bijdrage aan het verhogen van de inzetbaarheid van werknemers gedurende hun arbeidzame leven. Continue ontwikkeling van mensen en organisaties wordt gestimuleerd wat een positieve impuls geeft aan de concurrentiekracht. Door de samenhang EQF/NLQF wordt op nationaal en Europees niveau de arbeid- en studentenmobiliteit bevorderd.

Close